Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Merelhof

E-mail: info@demerelhof.com Website: https://demerelhof.com/

Definities

1. De Merelhof: De Merelhof, gevestigd te Hardenberg onder KvK nr. 0000000000.

2. Klant: degene met wie De Merelhof een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: De Merelhof en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Merelhof.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4 - Prijzen

1. Alle prijzen die De Merelhof hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die De Merelhof hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Merelhof te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door De Merelhof een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. De Merelhof is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient De Merelhof de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. De Merelhof heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal De Merelhof prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met De Merelhof op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

1. De Merelhof mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2. De klant moet declaraties binnen 1 maand_________________ _________________ na factuurdatum aan De Merelhof betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Merelhof de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. De Merelhof behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Merelhof gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Merelhof.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Merelhof zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Merelhof op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Merelhof, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Merelhof te betalen.

Artikel 8 - Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is De Merelhof gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. De Merelhof roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan De Merelhof, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 17 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 18 - Retentierecht

1. De Merelhof kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Merelhof heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan De Merelhof.

3. De Merelhof is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 19 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Merelhof te verrekenen met een vordering op De Merelhof.

Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud

1. De Merelhof blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Merelhof op grond van wat voor met De Merelhof gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan De Merelhof zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien De Merelhof een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Merelhof het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 26 - Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

· geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

· zaken van De Merelhof die bij de klant aanwezig zijn

· zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van De Merelhof de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 28 - Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 29 - Montage/Installatie

Hoewel De Merelhof zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 30 - Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Merelhof enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 32 - Uitvoering van de overeenkomst

1. De Merelhof voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. De Merelhof heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Merelhof tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Merelhof tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 33 - Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan De Merelhof.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert De Merelhof de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Merelhof redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.Artikel 37 - Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van .

2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 41 - Vrijwaring

De klant vrijwaart De Merelhof tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Merelhof geleverde producten en/of diensten.

Artikel 42 - Klachten

1. De klant dient een door De Merelhof geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Merelhof daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen De Merelhof uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat De Merelhof in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Merelhof gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 43 - Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Merelhof.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Merelhof ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 44 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als De Merelhof een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Merelhof verschuldigd zijn.

Artikel 45 - Aansprakelijkheid De Merelhof

1. De Merelhof is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien De Merelhof aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. De Merelhof is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien De Merelhof aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 46 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Merelhof vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 47 - Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Merelhof toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Merelhof niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Merelhof in verzuim is.

3. De Merelhof heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Merelhof kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 48 - Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Merelhof in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Merelhof kan worden toegerekend in een van de wil van De Merelhof onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van De Merelhof kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Merelhof 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Merelhof er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. De Merelhof is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 49 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 50 - Wijziging algemene voorwaarden

1. De Merelhof is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Merelhof zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 51 - Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Merelho

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 52 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Merelhof bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Merelhof is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.Opgesteld op 09 augustus 2023.